WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ PARROT

 

Właściciel strony

Właścicielem wszystkich stron internetowych Parrot jest firma PARROT SA. Firma utworzona zgodnie z prawem francuskim, kapitałem zakładowym w wysokości 1.977. 566,36 ¤ z siedziną w Paryżu, przy quai de Jemmapes 174-178, we Francji i zarejestrowaną w rejestrze handlowym w Praryżu pod numerem 394 149 496

Przedstawicielem prawnym i Dyrektorem Generalnym jest Henri Seydoux

Strony internetowe zostały zarejestrowane przez Urząd Ochrony Danych (CNIL) pod numerem: 1158066.

 

Akceptacja warunków korzystania

Korzystanie ze stron internetowych Parrot oznacza akceptację dla niniejszych warunków użytkowania, a przede wszystkie warunków wymienionych w niniejszym dokumencie oraz wszelkich dodatkowe warunków określonych na każdej ze stron. Wszystkie te warunki uznawane są za przyjęte. Jeśli nie akceptujesz któregokolwiek z poniższych warunków użytkowania, zaprzestań użytkowania jakichkolwiek stron internetowych Parrot.

Firma Parrot zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian oznacza ich niezwłoczne wprowadzenie w życie. Zalecamy regularne sprawdzanie regulaminu, celem upewnienia się co do aktualnego stanu warunków korzystania ze stron internetowych Parrot. Regulamin może być różny dla poszczególnych strony internetowych Parrot. Ponadto szczegółowe zasady i warunki mogą mieć zastosowanie do konkretnych treści, produktów, materiałów, usług lub informacji zawartych na lub dostępnych za pośrednictwem tej strony. Takie konkretne zapisy mogą stanowić dodatek do niniejszych warunków użytkowania lub, jeżeli i tylko w zakresie treści i intencji takich szczególnych warunków jest niezgodne z warunkami zawartymi w niniejszych warunkach użytkowania, wówczas specjalne warunki zastpują warunki podstawowe.

Parrot zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w odniesieniu do lub w treści stron internetowych lub jej formatu w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Parrot zastrzega sobie prawo do zakończenia lub ograniczenia dostępu do dowolnej strony z dowolnego powodu, według własnego uznania.

Polityka prywatności

Zbieranie i przetwarzanie informacji osobowych za pośrednictwem dowolnej strony internetowej Parrot wykonywane są zgodnie z naszą polityką prywatności oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Aby poznać szczegóły, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

Własność intelektualna - znaki towarowe - prawa autorskie

Nazwa i logo Parrot są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Parrot SA. Produkty Parrot i akcesoria są chronione prawami własności przemysłowej i intelektualnej, w tym znaków towarowych, wzorów i patentów. Prawa autorskie i wszelkie inne prawa do treści wszystkich stron, Parrot (w tym modeli, rysunków, fotografii, tekstów, dźwięku, wideo i grafik) są i pozostaną wyłączną własnością Parrot SA lub jej licencjodawców, gdzie użycie lub publikacja dowolnej części zawartość odbywa się na podstawie licencji. Wszystkie inne znaki handlowe i logotypy nienależące do PARROT są i pozostają własnością ich właścicieli.

Zdjęcia publikowane na naszych stronach są chronione prawem autorskim i są własnością ich właścicieli.

Zawartość opublikowana na stronach: www.certified.parrot.com oraz www.parrotpartners.com mogą być powielane lub rozpowszechniane w niezmienionej formie do celów komercyjnych tylko przez zarejestrowanych i autoryzowanych użytkowników tych witryn. Komercyjne wykorzystanie tych zawartości jest autoryzowane przez Parrot tylko wtedy, gdy służy interesom firmy Parrot oraz sprzedawcom produktów Parrot. Jakiekolwiek inne wykorzystanie tej zawartości jest zabronione.

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień, wszelkie treści publikowane na wszystkich stronach internetowych Parrot mogą być powielane lub rozpowszechniane w niezmienionej formie wyłącznie do nie komercyjnego użytku osobistego. Jakiekolwiek inne wykorzystanie treści, włączając w to bez ograniczeń, dystrybucji, reprodukcji, modyfikacji, wyświetlania, tłumaczenia, adaptacji lub przekazu bez pisemnej zgody Parrot lub którejkolwiek z jej spółki zależnej, jest surowo zabronione.

Wszelkie prawa autorskie oraz inne prawa własności powinny zostać zachowane na reprodukcjach.

 

Informacje o produktach i usługach

Parrot SA i jej spółki zależne zastrzegają sobie prawo do zmiany lub zaprzestania produkcji każdego z produktów prezentowanych na stronach, bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie wymiary podane na stronie mogą różnić się od faktycznych, o mniej więcej 3%. Prezentowane dane są zgodne z francuską normą ISO 6185, jednak w niektórych krajach normy mogą być różne (np. w odniesieniu do wymiarów, czy ładowność). Niektóre modele zostały przedstawione z akcesoriami opcjonalnymi. Zachcamy do dokładnego sprawdzenia standardowego wyposażenie każdego z produktów.

Ponadto, strony internetowe Parrot mogą zawierać odnośniki do określonych produktów i usług, które mogą nie być dostępne w danym kraju. Wszelkie tego typu odniesienia nie oznaczają ani nie gwarantują, że takie produkty lub usługi są dostępne w każdej chwili w danym kraju. Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Parrot lub sprzedawcą w celu otrzymania dodatkowych informacji.

Wszelkie oprogramowanie udostępniane do pobrania z lub za pośrednictwem naszych stron internetowych jest licencjonowane. Poza wyjątkami określonymi w obowiązujących warunkach licencji, oprogramowanie jest udostępniane wyłącznie do wykorzystania przez użytkowników końcowych. Jego dalsze kopiowanie, powielanie lub redystrybucja jest zabroniona. GWARANCJE, JEŚLI ISTNIEJĄ, W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA MAJĄ ZASTOSOWANIE JEDYNIE TE, KTÓRE ZOSTAŁY WYRAŹNIE OKREŚLONE W STOSOWNEJ UMOWIE LICENCYJNEJ. NINIEJSZYM PARROT ZRZEKA SIĘ WSZELKICH ŚWIADCZEŃ GWARANCYJNYCH, OKREŚLONYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW LUB NIENARUSZALNOŚCI W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA.

ZASTRZEŻENIA

Pomimon zachowania największej staranności, aby zapewnić dokładność informacji publikowanych na stronach internetowych Parrot, w tym treści oraz funkcji, WSZELKIE TREŚCI SĄ DOSTARCZANE "TAK JAK SĄ" W PEŁNYM ZAKRESIE PRAWNIE DOZWOLONYM. W ZWIĄZKU Z TYM KORZYSTANIE ZE WSZYSTKICH STRON PARROT ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO. NINIEJSZYM PARROT ZRZEKA SIĘ ŻADNYCH WSZELKICH ŚWIADCZEŃ I GWARANCJI, DOWOLNEGO RODZAJU, WYRAŻONYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI LUB CO DO FUNKCJONOWANIA JEJ STRON INTERNETOWYCH LUB CAŁOŚCI. PARROT NIE GWARANTUJE ANI NIE ŚWIADCZY ŻADNYCH ZABEZPIECZEŃ TEJ STRONY INTERNETOWEJ. UŻYTKOWNIK JEST ŚWIADOM, ŻE WSZELKIE INFORMACJE WYSYŁANE, MOGĄ ZOSTAĆ PRZECHWYCONE. PARROT NIE GWARANTUJE, ŻE JEGO STRONY LUB SERWERY, KTÓRE UDOSTĘPNIAJĄ TE SERIWSY, CZY INNE JAK ELEKTRONICZNĄ KORESPONDENCJ PRZESYŁANĄ DO PARROT SĄ WOLNE OD WIRUSÓW ORAZ INNYCH ZAGRAŻAJĄCYCH CZYNNIKÓW.


W ŻADNYM WYPADKU PARROT LUB PODMIOTY POWIĄZANE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, WTÓRNE, KARNE, SPECJALNE LUB PRZYPADKOWE SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA STRATY HANDLOWE, UMOWY, DOCHODY, DANE, INFORMACJE LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH LUB DOSTĘPU DO ICH TREŚCI, NAWET JEŚLI PARROT UPRZEDZAŁ O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W STOSUNKU DO FIRMY PARROT DOTYCZĄCE LUB W ZWIĄZKU Z JEGO STRONĄ MUSI ZOSTAĆ ROZPOCZĘTE I ZGŁOSZONE NA PIŚMIE, W TERMINIE 1 ROKU (JEDNEGO ROKU) OD DATY ZAISTNIENIA POWODU, BĄDŹ POWODÓW TYCH ROSZCZEŃ. Z UWAGI NA RÓŻNICE PRAWNE W NIEKTÓRYCH KRAJACH NIE ZEZWALAJĆE NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, CZĘŚĆ BĄDŹ CAŁOŚĆ POPRZEDNIEGO ZDANIA MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Strony internetowe firmy Parrot SAmogą zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są pod kontrolą firmy Parrot SA i jej spółek zależnych. Takie linki są dostarczane tylko dla wygody użytkowników. Firma Parrot SA i jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności za treści lub funkcje takich powiązanych witryn. PARROT SA i jej spółki zależne wyłączają wszelkich gwarancje, wyrażone lub dorozumiane, co do dokładności, legalności, rzetelności, lub ważności treści i funkcji takich powiązanych witryn. Parrot SA i jej spółki zależnych dodatkowo nie popiera ani nie polecają żadnych z powiązanych witryn.

 

Kontakt

Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi warunków korzystania, prosimy zwracać się drogą email na adres: webmaster@parrot.com .

Ostatnia aktualizacja: Luty 2008

© 2008 PARROT SA. Wszelkie prawa zastrzeżone